Daken Post Hole Diggers

Auger Pilot Bit
82363D - 82363D (TUNGSTEN TIP) | 82330D - 82330D | 82335D - 82335 (TUNGSTEN TIP) | 82362D - 82362 (TUNGSTEN TIP) | 82361D - 82361 (TUNGSTEN TIP)

Daken Post Hole Diggers

Light weight Auger
81329 D - 228mm (9") Auger | 81322 D - 279mm (11") Auger

Daken Post Hole Diggers

Post Hole Diggers
82200DC - Series 503 (50hp) | 82300DC - Series 753 (75hp)

Daken Post Hole Diggers

Augers
81206DC - 140mm (5.5") Auger | 81209DC - 200mm (7.9") Auger | 81212DC- 280mm (11") Auger | 81215DC - 350mm (13.8") Auger

Daken Post Hole Diggers

Hydraulic Down Pressure Post Hole Digger
82401DC - 50hp | 82400DC - 75hp